Terms & Conditions is only available in Norwegian. For information in English, please contact us.

Bruker- og salgsbetingelser

 1. Generelle betingelser

For informasjon om dine lovbestemte rettigheter som forbruker henvises til

 1. Informasjon om selger

Doms Biltong AS org. nr. MVA 977 066 727
Finnesvegen 16, 5704 Voss
Telefon 95 497 091

Epostadresse: info@domsbiltong.no

 1. Bestilling

Bestilling gjøres gjennom nettstedet domsbiltong.no og sendes så snart som mulig og vanligvis neste virkedag. Henting etter avtale om det skal hentes på Voss. Etter fullført bestilling blir bestillingsbekreftelse sendt til kundens oppgitte e-postadresse.

Frakt avregnes etter vekt og kunde kan selv se pris på dette i betalingsløpet

 1. Priser og betaling

Alle priser på domsbiltong.no er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet er opplyst. Kunden mottar spesifisert oppstilling over kostnader ved bestillingsbekreftelsen. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering, poser m.m.

Kunden betaler ved bruk av bank- eller kredittkort via domsbiltong.no. Den totale kjøpesummen blir trekt fra kortet ved bestilling. Betalingskortet blir belastet med korrekt kjøpesum når varene er ferdig plukket, og denne summen er aldri høyere enn reservert beløp. Dersom en kunde legger inn en ordre, for deretter å kansellere denne igjen, vil pengene betales tilbake så snart som mulig. Kunden mottar en bekreftelse på kanselleringen med en gang domsbiltong.no legger den inn, men kunden kan oppleve at beløpet ikke kommer inn på kontoen med en gang. Hvor lenge utbetalingen tar er avhengig av kortutsteder, men normalt er mellom 5 og 7 dager.

 1. Levering og forsinkelse

Ved henting av varer i butikk eller hentepunkt:

Dersom kunden har valgt å hente varer i butikk, vil kundens bestilling utleveres ved den butikken som er avtalt på bestillingstidspunktet, og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Alle varer pakkes fysisk i butikk og det er derfor ikke mulig å endre hentested. Kunden vil få en sms når varene er pakket og klare for henting. Denne smsen inneholder informasjon om ordren er komplett eller om det er noen varer som ikke kan bli levert. Detaljer om eventuelle avvik ser kunden på ordrebekreftelsen som kan nås fra link i sms. Risikoen for varene går over til kunden ved utlevering.

Ved forsinkelser vil domsbiltong.no varsle kunden så fort domsbiltong.no har kunnskap om det. Kunden kan ved forsinkelse heve kjøpet eller akseptere nytt hentetidspunkt. Ved manglende henting vil Posten prøve å kontakte kunden. domsbiltong.no tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet innen det opprinnelig bestilte hentetidspunkt.

 1. Reklamasjon

Reklamasjoner på alle kjøp gjennom domsbiltong.no er regulert i forbrukerkjøpsloven av 21. Juni 2002 Nr. 34. Alle reklamasjoner skal være domsbiltong.no  i hende innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Denne fristen for å reklamere vil aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da kunden oppdaget mangelen, og må senest skje innen 2 måneder etter utløpsdato på varen. Dersom kunden ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. For mer informasjon, se forbrukerkjøpsloven §27.

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse. Ved eventuelle avvik skal dette meldes fra til Kundeservice via tilbakemeldingsskjema på ordren. Link til ordre finner kunden i sms mottatt da varene var plukket, men kunden kan også gå via min ordrehistorikk i nettbutikken. Inne på den aktuelle ordren ligger link til skjema som fylles ut og sendes inn.

 1. Uavhentede og returnerte bestillinger

Dersom bestillingen ikke blir hentet hos posten blir kunden belastet for eventuell ny forsendelse av varene som er bestilt. Det samme er tilfellet for varer som kommer i retur til butikk som følge av noen av situasjonene beskrevet i kapittelet «Levering og forsinkelse».

 1. Angrerett

Domsbiltong.no forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder. Angrerettskjema kommer til kunden som vedlegg på ordrebekreftelseseposten. I henhold til angrerettloven § 22 gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

 • Levering av varer som forringes, eller raskt går ut på dato, 22 b);
 • Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern elle rhygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering, § 22 g);
 • Tjenester som det haster å få utført der forbrukeren ettertrykkelig ber den næringsdrivende (dvs. Domsbiltong.no) om å besøke forbrukeren, § 22 i);
 • Levering av forseglede lyd- eller bildeopptak eller forseglet programvare som forbrukeren har brutt forseglingen på, § 22j);
 • Levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin, § 22k);
 • Transport av varer når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester, § 22 m)

For å benytte seg av angreretten, må kunden varsle Domsbiltong.no på en utvetydig måte via brev eller epost. Du kan bruke angrerettskjema vedlagt bekreftelsesepost, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen, er det tilstrekkelig at kunden sender meldingen om at kunden vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom kunden angrer kjøp av varer, skal Domsbiltong.ho tilbakebetale alle betalinger Domsbiltong.no har mottatt fra kunden, herunder leveringskostnadene, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag Domsbiltong.no mottar melding om kundens beslutning om å gå fra denne avtalen. Domsbiltong.no foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre kunden uttrykkelig har avtalt noe annet med Domsbiltong.no. I alle tilfeller vil kunden ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Tilbakebetalingen skjer etter de returnerte varene er mottatt i retur og konrollert.

Kunden må returnere varene uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag kunden underrettet Domsbiltong.no om at kunden ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom kunden sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Kunden må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kunden er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

 1. Kundens plikter

Den registrerte kunde er ansvarlig for alle kjøp som gjøres via nettbutikken. Det er kundens ansvar å kontrollere mottatte varer. Dersom det oppstår mangler eller kvalitetsavvik, skal dette meldes til Domsbiltong.no etter rutine beskrevet i kapittel 6. Reklamasjon.

 1. Ekstraordinære forhold

Domsbiltong.no er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Domsbiltong.no kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Domsbiltong.nos kontroll, og som Domsbiltong.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Domsbiltong.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Domsbiltong.no sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34.

 1. Force majeure

Er Domsbiltong.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Domsbiltong.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 1. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting. En forbruker som har inngått avtale med en næringsdrivende om varer eller tjenester til personlig bruk, kan anlegge sak mot Domsbiltong.no ved sitt alminnelige verneting, som normalt er der forbrukeren har bopel.

 1. Forbehold

Domsbiltong.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Eventuelle endringer i salgs- og kundebetingelser vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tide gjeldende salgs- og kundebetingelser.

Med forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at Domsbiltong.no ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.

Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. ståre på forpakning. Doms Biltong AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

 1. Behandling av personopplysninger

All informasjon om deg som kunde blir behandlet i henhold til lovverket og retningslinjer gitt av Datatilsynet. Du kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om deg etter denne avtale, samt kreve eventuelle feil rettet.

 1. Nyhetsbrev og kommunikasjon

Domsbiltong.nos nettbutikk forbeholder seg retten til å kommunisere med kunden rundt det som gjelder en spesifikk ordre. Eksempler på dette er ordrebekreftelse på epost, og sms med informasjon om levering. I tillegg vil kundens samtykke til dialog gitt til Domsbiltong.no være styrende for hvilken ytterligere kommunikasjon kunden mottar fra Domsbiltong.no. Disse samtykkene kan administreres på min side på Domsbiltong.no.

 1. Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Doms Biltong AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. oppskrifter med bilder, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Doms Biltong AS.